لیست اخبار

تاریخعنوان
1403/01/15ارائه گواهینامه پذیرش به داوطلبان آزمون دکتری جهت مصاحبه
1402/08/15حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم و اساتید برتر حوزه مهندسی عمران از این کنفرانس معتبر
1402/08/14تخفیف به ازای ارسال بیش از یک مقاله
1402/07/12دانشگاه صنعتی قوچان به جمع حامیان کنفرنس پیوست
1402/07/04چاپ مقالات کنفرانس در مجله: isi (International Journal of Modern Agriculture (Web of Science
1402/07/04چاپ مقالات کنفرانس در مجله : Civil Engineering and Architecture (SCOPUS indexed) |Q3
1402/07/04حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1402/07/01مقالات مورد پذیرش
1402/07/01اولین فراخوان ارسال مقاله به دو زیان فارسی و انگلیسی