دانشگاه صنعتی قوچان به جمع حامیان کنفرنس پیوست

تاریخ ثبت: 1402/07/12

  با پیگیری های دبیرخانه دائمی طی یک نامه رسمی دانشگاه صنعتی قوچان حمایت رسمی خود را از این دبیرخانه اعلام نمود