چاپ مقالات کنفرانس در مجله: isi (International Journal of Modern Agriculture (Web of Science

تاریخ ثبت: 1402/07/04

 ه اطلاع پژوهشگران ارجمند میرساند نظر به پیگیر دبیرخانه کنفرانس بین المللی با مجامع علمی رسمی و معتبر بین المللی امکان چاپ مقالات کنفرانس در مجله ذیل فراهم شده است : 

 

 International Journal of Modern Agriculture (Web of Science)

www.modern-journals.com

WOS URL: 

https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2305-7246&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal

 متقاضیان می توانند درخواست خود را تحت عنوان چاپ مقاله در مجله .... به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند.

یا در پیام رسان واتس آپ ارتباط برقرار نمایند : 09187217353

 حداکثر زمان برای پذیرش 15 روز و چاپ 1 ماه خواهد بود